Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Debatt: Lovpålagt – men hva skal tjenestene inneholde?

25.10.2022

«Når ventelistene stiger, kjenner vi behovet for å jobbe raskere, noe som også påvirker kvaliteten. Men jobber vi grundigere, stiger ventelisten, det handler også om kvalitet for brukerne. Så hvilken fot skal du skyte deg i?»

Av Yrkesetisk utvalg

 

Dette uttalte en av  deltakerne på Yrkesetisk utvalgs rundebordskonferanse om begrepet ErgoteraTid. Deltakerne var fra store deler av landet og representerte både kommune, spesialisthelsetjenesten, NAV og utdanning. Et av formålene med konferansen var å skape debatt rundt etiske utfordringer som skulle gi grunnlag for et debattinnlegg.

 

Faglig kvalitet innenfor stramme tidsrammer? 

Tidspress knyttet til arbeidsoppgavene ergoterapeuter skal utføre, synes å være gjennomgående uavhengig av hvor en arbeider. Det stilles krav til faglig forsvarlighet, samtidig som det er forventninger fra pasienter, brukere, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidsgivere. Hva skal tiden fylles med? Hvor lang tid er det forventet at arbeidsoppgavene skal ta? Uenighet om slike spørsmål kan skape en lite tilfredsstillende arbeidssituasjon, og det kan også få konsekvenser for pasientsikkerhet og kvalitet i arbeidet. 

 

Tidspresset fører til at man blir tvunget til å ta snarveier. Kartlegging ble nevnt som en av prosessene som ble forsøkt gjennomført raskere for å spare tid. Dette hadde for flere ført til konsekvenser, eksempelvis at man bommet på tiltak. Dermed ble tiden man opprinnelig hadde spart, spist opp av tiden man brukte på å rette opp feilen. 

Vi spurte deltakerne: Når vet du at du har vært en effektiv ergoterapeut? Det var enighet om at både når en har fornøyde brukere og når en har fått tatt unna en del oppgaver, kunne en oppleve seg selv som effektiv. Det ble understreket at effektivitet og kvalitet ikke er motsetninger.

 

En av deltakerne sa at «Hvis vi skal overleve må vi bruke halvparten av tiden vi gjør nå». Det ble reist problemstillinger omkring hvem som skal være fornøyd med den jobben vi gjør, er det ergoterapeuten eller brukeren? Det ble også stilt spørsmål ved om vi gjør ting som vi egentlig ikke hadde trengt å gjøre? Det var delte meninger om hvorvidt ergoterapeuten skal inn tidlig i hjelpemiddelsaker, eller om de skal ivareta de mere komplekse sakene.

 

Digitalisering 

– en løsning eller en utfordring?

En undersøkelse fra Norsk eHelsebarometer viser at om lag halvparten av helsepersonell opplever at digitalisering ikke gir mer tid til pasientkontakt, og at brukerne deler denne oppfatningen. Deltakerne på rundebordskonferansen var delte i om digitalisering ville løse noe av tidsklemma. Innenfor NAV ble det fremhevet at digitaliseringen hadde vært en nødvendighet. Deltakere fra andre tjenester var splittet i sine oppfatninger omkring hvorvidt digitalisering var et gode.

 

Eldre er den fremtidige brukergruppen, det er kanskje nå innenfor et lite tidsvindu at de eldre ikke har den digitale kompetansen. 68-generasjonen som kommer nå, vil kanskje kreve mere av oss som ergoterapeuter da de vil ha digital tilgang til å se oss i kortene. De vil ikke ringe til oss for å spørre oss om hjelp til å sjekke ut noe for dem på NAV. Nei, de vil ringe oss og si de har sett på «mitt NAV» at vi ikke har gjort det vi skulle.

Kan en av løsningene være at ergoterapeuter må være med på å utvikle de digitale løsningene slik at de er til hjelp både for oss og brukeren?

 

Lovpålagt – men hva skal tjenestene inneholde?

Faglig kvalitet og forsvarlighet innebærer blant annet et ønske om å gjøre en best mulig jobb. God utredning, behandling og oppfølging forutsetter en god relasjon mellom pasient/bruker og helsepersonell, og også mellom pårørende og helsepersonell. Alle disse faktorene er innbakt i ergoterapeuters yrkesetiske retningslinjer, og gjennom disse har vi også forpliktelser overfor pasienter, brukere, pårørende, arbeidsgiver og kollegaer. Ifølge helsepersonelloven innebærer helsepersonells yrkesutførelse en rekke plikter, eksempelvis dokumentasjonsplikt, meldeplikt, opplysningsplikt, ivaretagelse av barn som pårørende samt å iverksette behandling på bakgrunn av en forsvarlig utredning. 

 

Samtidig plikter helsepersonell å unngå unødig ressursbruk, hvilket innbefatter både penger og tid, en vurdering som til en viss grad må baseres på skjønn. Dette for at pasient eller bruker ikke skal påføres unødvendig tidstap. 

Nå er ergoterapi lovpålagt, men hva er det som konkret lovpålegges? En av deltakerne hadde en stilling på 10 prosent i en kommune og 20 prosent i en annen. Begge kommunene har imøtekommet lovpålegget, men hvordan skal ergoterapeuten svare på forventningene til innholdet i disse stillingene? I lys av dette kom det opp betraktninger om at det mangler noe som definerer hva innholdet i tjenesten minimum skal være, og det ble etterspurt kvalitetsgarantier.

 

Avdekker ergoterapeuter etiske dilemmaer?

Det var få deltakere som hadde noen fora for å diskutere etiske dilemmaer. Samtidig mottar Yrkesetisk utvalg svært få saker. Yrkesetisk utvalg ønsker å få saker fra ergoterapeuter. Ikke for at vi skal løse dem, men for å være med å drøfte sakene. Utvalgets mandat er blant annet å sette av tid til å drøfte etiske utfordringer som ergoterapeuter har i hverdagen sin. Yrkes etisk utvalg ønsker å være en bidragsyter for alle medlemmene.

 

Dersom ergoterapeuter lettere kan identifisere etiske dilemmaer ved egen yrkesutførelse, i denne sammenhengen tilgjengelig tid og prioriteringer, vil de samtidig kunne adressere eventuell opplevd slitenhet, utilstrekkelighet eller utilfredshet i samtale med overordnet. Først når vi avdekker årsakene, kan vi finne løsninger.

 

Send svar på debattinnlegget til: emt@ergoterapeutene.org

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org