Gå til innholdet
Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil Permobil
Annonser
phonak Vestfold Audio AS

Hvordan skrive vitenskapelig artikkel

Tidsskriftet Ergoterapeuten har siden 2009 publisert fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. Ergoterapeuten er et nivå 1-tidsskrift og gir publiseringspoeng. Artikler som godkjennes, blir publisert på nett og i papirutgave.
 

Hva er en vitenskapelig artikkel?

En vitenskapelig artikkel bidrar med ny kunnskap innen et felt og er basert på anerkjente forskningsmetoder. I tillegg er artikkelen anonymt fagfellevurdert. Prosessen med fagfellevurdering og eventuelle revisjoner av manuset kan ta inntil et år, men dette varierer.

Generelle krav til vitenskapelig artikkel i Ergoterapeuten

Siden Ergoterapeuten er et nivå 1-tidsskrift er krav og forventninger til vitenskapelige publiseringer store. Det innebærer at artikkelen skal være gjennomgått med kritisk blikk av fagfeller som har kjennskap til fagområdet og de forskningsmetodene som er anvendt. Generelle krav som artikkelen må innfri:

 • Artikkelen har et aktivitetsperspektiv eller har et fokusområde som er relevant for fagområdet ergoterapi eller aktivitetsvitenskap.
 • Artikkelen er aktuell og tilfører ny kunnskap til faget ergoterapi eller aktivitetsvitenskap.
 • Artikkelens utvalg kan være både terapeuter, brukere og andre.
 • Artikkelen kan være en litteraturstudie der det gjøres en grundig gjennomgang av et definert kunnskapsfelt som følger en systematisk metode dokumentert i metodelitteratur.
 • Artikkelen har et oppdatert og begrunnet teoretisk grunnlag.
 • Artikkelen har konkrete og begrunnede metodiske beskrivelser, og forfatterne viser evne til å vurdere studiets design og metodikk med vitenskapelig kritisk refleksjon.
 • Artikkelens analyse er konkret presentert.
 • Forfatterne har informert om etisk godkjenning og informert samtykke og har drøftet eventuelle etiske problemstillinger.
 • Resultatene og konklusjonen er troverdige.
 • Artikkelen har en logisk struktur og en god sammenheng. 
 • Hver forfatter/medforfatter kan kun ha ett manus i prosess. (Prosess er fra innsending til publisering)
   

Mal for vitenskapelig artikkel til tidsskriftet Ergoterapeuten:

 • Artikkelen skal være på inntil 6500 ord inkludert abstrakt og referanseliste, men ikke tabeller og figurer. 
 • Artikkelen kan være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
 • ​Abstraktet skal være inntil 200 ord. Abstraktet skal uansett språk på artikkelen være på engelsk.
 • Referansene skal være skrevet i henhold til APA- (versjon 7) eller Vancouver-stil (se egen artikkel om dette). Forfatterne har selv ansvar for å sette seg inn i disse retningslinjene.
 • Artikkelens struktur anbefales å være: introduksjon, metode, resultat, diskusjon.
 • Linjeavstand: dobbel, skriftstørrelse 12, skrivestil: Calibri eller arial.
 • Sett inn sidetall på artikkelen.
 • Tabeller og figurer sendes som eget vedlegg.
 • Det skal gjøres rede for at det ikke er uenigheter forfatterne imellom om rettigheter til artikkelen.
 • Det må gjøres rede for om den bakenforliggende studien for artikkelen har godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller  NSD, eller er meldt til det lokale Personvernombudet.
 • Vitenskapelige artikler som publiseres i Ergoterapeuten, skal ikke ha vært publisert i andre tidsskrifter tidligere, verken nasjonale eller internasjonale. 

Prosedyrer for vurdering av vitenskapelig artikkel

Dersom fagredaktørene mener den innkomne artikkelen kan være egnet for publisering, sender de en forespørsel til minst to eksterne fagfeller som har særlig kompetanse og forskningserfaring på det aktuelle fagområdet og/eller på metoden som er anvendt. Konkret innebærer dette at fagfellene er doktorgradsstipendiater, har doktorgrad eller førstelektorkompetanse, og har erfaring med publisering av vitenskapelige artikler. Denne ordningen skal sikre en høy vitenskapelig, faglig og etisk standard på publikasjonene. Dersom fagfellene aksepterer å gjøre en vurdering, har de en tidsfrist på cirka to måneder til å gi tilbakemelding på artikkelen.

Redaktøren og redaksjonskomiteen har utarbeidet «Skjema for vurdering av vitenskapelig artikkel» til Ergoterapeuten på norsk og engelsk. Dette skjemaet sendes til fagfellene når de får tilsendt en artikkel. Skjemaet inneholder punkter som skal krysses av samt kommenteres. Disse punktene skal tydeliggjøre en begrunnelse for eventuell refusering av artikkelen eller være retningsgivende for forfatteren dersom denne må gjøre mindre eller omfattende endringer før en eventuell publisering. Redaktør for fagfellevurdering lager en konklusjon på basis av fagfellenes kommentarer. Konklusjonen kan være:

 • Godkjent
 • Godkjent under forutsetning av at små endringer blir foretatt på en tilfredsstillende måte
 • Godkjent under forutsetning av at store endringer blir foretatt på en tilfredsstillende måte
 • Avslått

Det er gjensidig anonymitet mellom forfatter og fagfellene. Kommunikasjon mellom forfattere og fagfeller går gjennom fagredaktørene. Fagfellene gir sine tilbakemeldinger gjennom det anonymiserte vurderingsskjemaet. Innholdet i artiklene skal behandles som fortrolig informasjon inntil artikkelen eventuelt er publisert.

Fagfellene kan bli spurt om å gjøre en andre, eventuelt tredje vurdering dersom de har anbefalt omfattende endringer av artikkelen. Dersom det skal gjøres små endringer av artikkelen, er det fagredaktørene som vurderer om revisjonen har fulgt fagfellenes kommentarer. Der vurderes det om artikkelen nå har en tilfredsstillende kvalitet, og om forfatteren eller forfatterne har tatt fagfellenes kommentarer til følge. Det lages en avtale mellom fagredaktørene og forfatterne om tidsfrist for revisjon av artikkelen. Alle korrespondanser mellom partene skjer normalt elektronisk via e-post. Tilbakemelding skjer via «Skjema for fagfellevurdering i tidsskriftet ErgoterapeutenB.

Medforfatterskap

Førsteforfatter står ansvarlig for artikkelen i sin helhet. Rekkefølge er noe gruppen må bli enige om. Alle må kunne forklare sin plassering på listen og sitt bidrag til studien. For å kunne stå som medforfatter skal man ha oppfylt følgende kriterier:

 • Gitt et betydelig faglig bidrag til idé og utforming, eller innsamling av data, eller analysering og tolking av data. 
 • Utarbeiding av selve artikkelen eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold. 
 • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres 

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke oppfyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelen. Husk da å innhente vedkommendes samtykke til dette.

Ved innsending av artikkel skal e-postadresse til alle forfattere oppgis. Tilbakemelding på mottatt artikkel vil bli sendt alle forfatterne.

Ivaretakelse av forfattere

Dersom fagfellene mener at artikkelen ikke tilfredsstiller krav for publisering i Ergoterapeuten, får forfatterne en kort skriftlig begrunnelse på avslaget. Man kan i enkelte tilfeller anbefale at artikkelen omgjøres til en annen faglitterær sjanger som for eksempel kronikk eller essay.

Redaksjonens retningslinjer 

Som vist i avsnittet ovenfor, har Redaksjonskomiteen og Redaktøren utarbeidet retningslinjer som artikkelforfatterne må etterfølge. Redaksjonen ønsker at tidsskriftet Ergoterapeuten skal ha en høy etisk standard. Fagfellene må undersøke om artikkelforfatterne har overholdt etiske retningslinjer. Dette handler om at retningslinjer for informert samtykke er fulgt, og om artikkelen er av en slik art at det må være godkjent av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (www.etikkom. no/REK) og eventuelt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (www.nsd.uib.no/). Fagredaktørene og fagfellene må være årvåkne og sjekke om eventuelle interessekonflikter foreligger, men hovedansvaret for dette ligger hos forfatterne. Tidsskriftet Ergoterapeuten forholder seg til Helsinki-deklarasjonen og Vancouver-reglene.

Vi håper at du med dette kan la deg inspirere til å sende din vitenskapelige artikkel til Ergoterapeuten. Artikkel sendes til: vitenskap@ergoterapeutene.org

 

 

 

 

 

 

 

Last ned artikkelen «Hvordan skrive vitenskapelig artikkel» her

 

 

 

 

 

 

Last ned artikkelen «Personvernhensyn og etiske problemstillinger ved publisering av fagartikler i Ergoterapeuten» her


 

 

Copyright © 2024 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org