Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Ergoterapeut i den norske turistforening

Hanne Tretterud Lund er fagsjef i Den Norske Turistforening.

Av Else Merete Thyness

– Hvor jobber du? 

Jeg jobber i DNT Oslo og Omegn, som er den største medlemsforeningen i Turistforeningen. Den Norske Turistforening (DNT) består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag og har over 268 000 medlemmer.

– Hva jobber du som?  

– Administrasjonen i DNT Oslo og Omegn består av rundt 45 ansatte. Jeg er fagsjef for «Prosjekter og helse»  i Aktivitetsavdelingen.

– Hvor lenge har du hatt jobben?

– Jeg har vært ansatt siden 2012. Jeg begynte som prosjektleder for et turtilbud som heter «Aktiv i 100». Her organiserte vi lavterskelturer for voksne i nærmiljøet. Gjennom prosjektet har vi etablert ni lokale nærturgrupper i Oslo. Siden 2014 har jeg hatt de nåværende arbeidsoppgavene mine. 

 – Hva er de viktigste arbeidsoppgavene? 

– Mine viktigste arbeidsoppgaver er å utvikle aktivitetstilbud som kan bidra til at nye grupper tar i bruk friluftslivet. Tilbudene er avhengig av ekstern finansiering. Jeg bruker derfor mye tid på å skrive prosjektsøknader til ulike instanser. Jeg har et overordnet ansvar for å følge opp de prosjektene vi får innvilget.

 – Hvordan får du brukt ergoterapikompetansen din?

– Jeg jobber med friluftsaktiviteter for ulike målgrupper, så det er bra å ha en forståelse for aktivitet og hvilke krav og muligheter det ligger i ulike aktiviteter. For eksempel er det viktig, når vi legger opp turer for folk med forskjellige funksjonsnivåer, å vurdere turterrenget og finne muligheter til å tilpasse turen underveis ved å se på alternative ruter.  

 – Er det viktig at en ergoterapeut har denne jobben? 

– Dette er en jobb som mange ulike yrkesgrupper kan ha. Ergoterapeuter har god kunnskap om aktivitet, og de sosiale mulighetene som ligger i å skape gode aktivitetstilbud. Jeg har også en master i psykisk helsearbeid. Gjennom masterutdanningen fikk jeg trening i å skrive prosjektoppgaver, noe som har vært viktig for å skrive gode prosjektsøknader.

 – Er det spennende å jobbe på en utradisjonell og sånn sett nyskapende måte? 

– Det er gøy og spennende å jobbe innenfor en organisasjon som jobber med friluftsliv. Vi mener at friluftslivet har et stort potensial og er et betydningsfullt tiltak for folkehelsa. Friluftslivet kan også være en nøkkel til integrering. Mange flerkulturelle forteller at det var gjennom turgåing at de ble integrert.

– Vil du anbefale andre ergoterapeuter å jobbe med det samme?

– Jeg vil oppmuntre ergoterapeuter til å søke jobber innenfor organisasjoner, hvor det ofte er en særegen drive og stort engasjement. Jeg vil også benytte anledningen til å anbefale alle som har mulighet, til å bruke friluftslivet som aktivitetsform. Friluftsliv har masse potensial. Det er gratis, inkluderende og har en veldokumentert helsemessig gevinst.

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org