Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Jobber med livsglede og aktivitet

02.01.2019

Terese Engelund er livsgledekonsulent ved Østre Toten sykehjem

– Det å kunne gi beboerne tilbud om meningsfulle aktiviteter i hverdagen som gir dem livsglede, gir også meg livsglede, sier Terese Engelund.

– Det å kunne gi beboerne tilbud om meningsfulle aktiviteter i hverdagen som gir dem livsglede, gir også meg livsglede, sier Terese Engelund.

– Hvor jobber du?

– Jeg jobber på Østre Toten sykehjem.

 – Hva jobber du som?  

– Jeg jobber som aktivitets- og frivillighetskoordinator. I forbindelse med at Østre Toten sykehjem skal sertifiseres til å bli et livsgledehjem, har jeg også fått  rollen som livsgledekonsulent.

– Hvor lenge har du hatt jobben?

– Jeg har jobbet som koordinator/konsulent siden mai 2018.

 – Hva er de viktigste arbeidsoppgavene? 

– Vi håper at sykehjemmet kan sertifiseres som Livsgledehjem i løpet av 2019. Dette innebærer å ha økt fokus på hverdagsaktivitet og mestring. Prosessen fram mot sertifiseringen vil bestå av å jobbe systematisk og øke livsglede ved aktivitet. I dette arbeidet tas det i bruk nye metoder og verktøy. Livsgledesatsning og tilbud om aktivitet skal implementeres, og nå handler jobben om å sette dette i system. Det er viktig å sikre kontinuitet og få arbeidet bærekraftig. 

Rollen som livsgledekonsulent innebærer å være representant for organisasjonen «Livsglede for eldre». Jeg er bindeledd mellom organisasjonen og sykehjemmet. Min funksjon blir å tilrettelegge og være en kontaktperson i livsgledearbeidet/sertifiseringsprosessen. 

Jeg kartlegger potensielle samarbeidspartnere. Det kan være lag, foreninger, barnehager, skoler og andre frivillige. For å få til mest mulig aktivitet er vi avhengige av nærmiljøet vårt. En viktig oppgave er å rekruttere og følge opp de frivillige vi har. Deres innsats på sykehjemmet er en avgjørende ressurs for at vi skal klare å oppnå nok aktivitet. I tillegg til dette jobber vi for å oppnå god struktur og for å nå målene vi setter oss for sertifisering og resertifisering. Hver beboer kartlegges og får tilbud om individull aktivitet etter interesser, og dette settes opp i en månedskalender. Dette skal følges opp, oppdateres og evalueres. Vi skal jobbe etter de ni livsgledekriteriene. 

– Hvordan får du brukt ergoterapikompetansen din? 

– Deltakelse og inkludering i hverdagen er viktig. Aktiviteter som skjer på sykehjemmet skal settes i system. Med vår kompetanse ser vi behov for aktivitet og deltakelse for hvert enkelt individ. Alle skal inkluderes, og vi må finne beboernes ressurser for at de skal få en meningsfull og aktiv hverdag.   

Aktivitet kan være interesser og hobbyer. Noen vil at den individuelle aktiviteten skal gå igjennom rehabilitering, ADL-trening og hverdagsmestring. Beboerne har ulike behov og ønsker, og dette er det viktig å følge opp. Her kommer også engasjement og motivasjon for aktivitet og mestring inn, som en viktig del av arbeidshverdagen.

Satsning på livsglede innebærer å se hele mennesket. Beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov ivaretas også av livsgledekriteriene. Vi ergoterapeuter jobber løsningsorientert. Oppstår det et gap mellom helse og aktivitet, ser vi på ressurser og løsninger. Beboerne skal få tilbud om deltakelse. Vi må her legge til rette for inkludering om noen av aktivitetene ikke er gjennomførbare. Vi ser på muligheter, ikke begrensninger.

– Er det viktig at en ergoterapeut har denne jobben? 

– I denne stillingen vil jeg si at det er en fordel å være ergoterapeut. Tilrettelegging, veiledning, motivering og koordinering av meningsfulle aktiviteter, både felles og individuelt, er viktige fokusområder. Vår kompetanse kan brukes på mange måter i arbeidslivet, og det å jobbe som livsgledekonsulent kan være en av dem. 

Det jobbes også tverrfaglig i dette livsgledearbeidet. Vi har opprettet en livsgledegruppe bestående av andre yrkesgrupper, og vi drar nytte av hverandres kompetanse. Som gruppe skal vi se på løsninger og ideer og jobbe kreativt fram mot sertifisering. Vi jobber mot samme mål og er avhengige av hverandre for å oppnå best resultat.

– Er det spennende å jobbe på en utradisjonell og sånn sett nyskapende måte?

– Det er det det absolutt, og jeg lærer noe nytt hver dag! Det å få være med på å utvikle denne arbeidsprosessen er spennende. Det har vært mye nytt å sette seg inn i, både for meg og andre ansatte som jobber på avdelingene. Vi må bruke tid på å komme ordentlig inn i rutiner og arbeidsprosesser. Dette er krevende, men det er god læring og ikke minst god erfaring å ta med seg videre. Vi har lov til å prøve og feile.

Det å kunne gi beboerne tilbud om meningsfulle aktiviteter i hverdagen som gir dem livsglede, gir også meg livsglede.

– Vil du anbefale andre ergoterapeuter å jobbe med det samme? 

– Jeg vil anbefale andre ergoterapeuter å jobbe som koordinator/livsgledekonsulent. Det er en varierende jobb og arbeidshverdag, og det er rom for kreativitet. Ingen dager er like – det er gøy! Det å se at beoerne setter pris på aktivtetene som skjer, gir meg stor glede ved denne jobben. Det er ekstra gøy å se at det du jobber mot, lykkes og fungerer i praksis.

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org