Gå til innholdet
Annonser
OsloMet Universitetet i Oslo NO Isolation Vestfold Audio AS

Ekspertutvalget ønsker seg flere ergoterapeuter

07.02.2017

6. februar la ekspertutvalget frem sin rapport om hjelpemiddelformidling på en pressekonferanse i arbeids- og sosialdepartementet. De foreslo blant annet stimuleringstilskudd for flere ergoterapeuter til kommunene. – Vi har lagt vekt på brukerretting, å ha et fremtidsrettet perspektiv, effektivitet og kompetanse, sa lederen for utvalget professor Arild Hervik. Han presenterte rapporten via Skype.

Lederen for ekspertutvalget professor Arild Hervik presenterte rapporten via Skype.

Lederen for ekspertutvalget professor Arild Hervik presenterte rapporten via Skype.

Av Else Merete Thyness

Allerede ved tiltredelsen i 2013 varslet regjeringen en gjennomgang av norsk hjelpemiddelpolitikk. I november 2015 oppnevnte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson et ekspertutvalg til å gjøre jobben. Utvalget har vært ledet av professor Arild Hervik, med seg om bord har han blant annet hatt ergoterapeut Astrid Gramstad.

På forhånd var det knyttet stor spenning til hvor stor del av hjelpemiddelformidlingen ekspertutvalget ville foreslå å flytte til kommunene. Kort oppsummert foreslår rapporten visse justeringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune, men hovedmodellen ligger fast der staten har et finansieringsansvar og folk har rettigheter til hjelpemidler gjennom folketrygden.

– Vi går ikke inn for en overføring av enkle høyfrekvente hjelpemidler til kommunetjenesten. Det skal fortsatt være hos hjelpemiddelsentralene, sa Astrid Gramstad.

Rapporten legger vekt på både kompetanse og kunnskapsutvikling. Blant annet peker utvalget på at det er en utfordring med mangel på ergoterapeuter i kommunene. De foreslår derfor stimuleringstilskudd for å ansette flere ergoterapeuter. Utvalget foreslår også at det gjennomføres mer forskning, blant annet på forholdet mellom tilrettelegging på arbeidsplassen og arbeidsdeltagelsen.

– Det at utvalget foreslår et program som ser nærmere både på forskning og formidling vil bidra til et løft både for ergoterapeutene og for faglig hjelpemiddelformidling. Det er også veldig positivt at utvalget ønsker et tilskudd knyttet til rekruttering av ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten, sa Gramstad.

Lene Conradi, ordfører i Asker, har også sittet i utvalget. Hun understreket behovet for ergoterapeuter i kommunene.

– Vi ser at det er store ulikheter på kompetanse i førstelinjetjenestene. Det er kommuner i dag som ikke har ergoterapeuter, og de som har det, opplever at de har for få i forhold til behovet. Dette er absolutt et av de områdene vi ønsker å løfte frem.

Tilrettelegging av boliger

Ett av rapportens mest kontroversielle forslag var å overføre ansvaret for fysisk tilrettelegging av boliger til kommunene og Husbanken. Lars Ødegård, som har sittet som brukerrepresentant i utvalget, sa at han var blant dem som ikke støttet dette forslaget.

- Det var uenighet i utvalget når det gjaldt å flytte ansvaret for tilrettelegging av boliger til kommunene. Her mener jeg at rettsikkerheten blir svekket.

Han er også skeptisk til økt bruk av tilskudd i hjelpemiddelformidlingen,

- Jeg er overbevist om at det kan føre til at man velger dårligere og mindre egnede hjelpemidler. Jeg tror at ordningen favoriserer de som har kognitive forutsetninger for å orientere seg i markedet og de som i utgangspunktet har en tykk lommebok. Grunnfjellet i hjelpemiddelordningen består av den individuelle rettigheten i folketrygden, at det er faglighet i formidlingen og at det er en utlånsordning uavhengig av adressen din.

Derimot var han fornøyd med at rapporten har et tydelig fokus på effektivisering.

– Vi har allerede verdens beste hjelpemiddelsystem, men det er et behov for forenkling og foredling, sa han.

Beholde grunnpilarene

Forbundsleder Nils Erik Ness sier det er mye bra i utvalgets rapport, og at mye er i tråd med Ergoterapeutenes innspill.

– Samtidig deler jeg Gramstads og Ødegårds bekymringer med å gi kommunene ansvar for faste hjelpemidler i bolig. Det er også svært betenkelig at et mindretall i utvalget ønsker ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til kommunene. Større ansvar over på kommunene vil være avhengig av kommuneøkonomi og dermed gi forskjellsbehandling.

Han er presiserer at Astrid Gramstad har gjort en kjempeinnsats i utvalget.  

– Astrids kompetanse har helt sikkert vært viktig for å løfte behovet for hjelpemiddelfaglig forskning og kompetanse. Det er også gledelig at rapporten stadig refererer til ergoterapeuter og Ergoterapeutene.

For øvrig er han enig i at grunnpilarene beholdes med individuell rettighet gjennom folketrygden, sikring av hjelpemiddelfaglig kompetanse med ergoterapeuter og ivaretakelse av hjelpemiddelsentralene.


Utvalgets sammensetning:

Arild Hervik (leder), professor ved Høgskolen i Molde

Lars Ødegaard, spesialrådgiver i Norges Handikapforbund

Frode Selbo, avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, KS,

Astrid Gramstad, førsteamanuensis Universitetet i Troms,

Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør fylkesmannen i Rogaland

Lene Conradi, ordfører Asker kommune.


Lars Ødegård og Astrid Gramstad har begge sittet i ekspertutvalget.

Copyright © 2023 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org