Gå til innholdet
Annonser
Vestfold Audio AS S&p Bafo Forsikringsmegling AS NO Isolation

Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad

05.12.2018

Ved UiT Norges arktiske universitet starter det høsten 2019 tre flerfaglige masterstudier hvor ergoterapeuter er en viktig målgruppe: Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, Master i psykisk helsearbeid og Master i helsefaglig utviklingsarbeid. – Studiene er utviklet i dialog med representanter for kommune- og spesialisthelsetjenester, brukerorganisasjoner, studenter og fylkeslege, sier Bodil Blix.

– Velkommen til UiT, Norges arktiske universitet, sier Bodil Blix.

– Velkommen til UiT, Norges arktiske universitet, sier Bodil Blix.

Av Bente Agnes Simonsen, Toril Agnete Larsen, Astrid Gramstad og Bodil H. Blix

Alle studiene er fulle masterprogram på 120 studiepoeng, deltidsstudier over tre år, og undervisningen er samlingsbasert. Studiene består av fellesemner i vitenskapsteori, metode, prosjektutvikling og fagutvikling, kvalitet og nyskaping, samt fagspesifikke obligatoriske emner og valgfrie emner. 
– Mastergradsoppgaven er knyttet til eget fagfelt, skrives siste studieår og utgjør 40 studiepoeng, forklarer Blix.

For Master i helsefaglig utviklingsarbeid er studiested Tromsø. De to andre masterprogrammene har også studiested Tromsø, men det er mulighet for etablering av studiegrupper for de fagspesifikke emnene ved andre studiesteder hvis det er tilstrekkelig antall søkere. Undervisning i fellesemner foregår i Tromsø. Alle de tre masterstudiene kvalifiserer for undervisningsstillinger innenfor universitets- og høgskolesektoren, og gir mulighet til å gå videre med forskerutdanning på PhD-nivå. 

– Forbundsleder Nils Erik Ness sier på sin blogg at det å starte på en masterutdanning er et klokt og tidsriktig valg for ergoterapeuter. Med en mastergrad ruster du deg ekstra godt til å jobbe ikke bare klinisk, men også med fagutvikling/forskning og til å påvirke politiske prosesser, avslutter Blix.

Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Studieprogrammet bygger på kunnskap fra forskning og erfaring og er grunnlag for å forstå og utøve god personsentrert omsorg og behandling til eldre mennesker med ulik sosial- og kulturell bakgrunn. Studentene skal utvikle avansert kunnskap om forebygging, behandling, pleie og rehabilitering ved sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre på det personlige plan og knyttet til samfunnsmessige forhold. Utdanningen skal bidra til nytenkning og innovasjon gjennom å ta initiativ til, faglig ansvar for, organisere og iverksette relevante og hensiktsmessige helse- og omsorgstjenester til eldre.  

Master i psykisk helsearbeid

Fullført masterutdanning gir spesialisert kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering i psykisk helsearbeid. Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kunne utøve god personsentrert behandling og omsorg, samt bidra til bedre livskvalitet for mennesker med psykiske problemer og lidelser og deres pårørende. Sentralt i studiet er også utvikling og gjennomføring av forbedrings- og utviklingsarbeid i nært samarbeid med brukere, pasienter, pårørende, det sosiale nettverket, samt med andre fagpersoner i og utenfor helsevesenet og bruk av helseteknologi.

Master i helsefaglig utviklingsarbeid

Masterstudiet skal møte behovet for helsepersonell som er kvalifisert til å initiere og drive kvalitets-, endrings- og utviklingsarbeid i kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste. Vi skal utdanne fagutøvere som kan igangsette, gjennomføre, evaluere og kritisk analysere endringsprosesser. Gjennom studiet skal studentene lære å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere, og der tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid er sentralt. Betydningen av helsepolitiske strømminger for helsefaglig praksis og forskning blir vektlagt. Studiet kvalifiserer for faglig ledelse, fagutviklingsarbeid, prosjektledelse og prosjektarbeid. Studiet gir dessuten grunnleggende kompetanse i helsefaglig forskning.

Søknadsfristen er 1.3.2019 

Copyright © 2022 Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2, 0158 OSLO
Tlf: 22 05 99 00
Epost: post@ergoterapeutene.org

Ansvarlig redaktør:
Else Merete Thyness
E-post: emt@ergoterapeutene.org
Mobil: 95 73 93 13

Annonseansvarlig:
Erik Sigurdssøn
E-post: erik@addmedia.no
Mobil: 90 03 09 43

Ergoterapeuten er medlem av
Fagpressen

Personvernerklæring

Til Ergoterapeutene.org

Ergoterapeuten er utgitt av
Norsk Ergoterapeutforbund
www.ergoterapeutene.org